gerbuk.JPG

Звітування міського голови

15 грудня о 18.00 в приміщенні міського Палацу культури відбулось звітування міського голови Олександра Заборовця про роботу перед жителями Ватутінської міської територіальної громади.

ЗВІТ

 

Звітування депутатів

Звіт про роботу депутата ЗАЖИРЄЛОВОЇ Алли Іванівни

Звіт про роботу депутата ЧОРНОБАЙ Алли Анатоліївни

Звіт про роботу депутата БЕБІК Тетяни Іванівни

Звіт про роботу депутата ТАБАЧИШИН Алли Олександрівни

Звіт про роботу депутата ГОРБЕНКА Костянтина Вікторовича

Звіт про роботу депутата ЧОРНОВІЛ Олени Іванівни

Затверджено рішенням міської ради від 17.12.2020 року № 2-1/VIIІ  із змінами:

від 25.03.2021 року, рішення №7-42/VIII

від 26.08.2021 року, рішення №13-2/VIII

 РЕГЛАМЕНТ

роботи Ватутінської міської ради VIIІ скликання   

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1.

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2.

Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3.

Робота ради ведеться державною мовою.

Стаття 4.

 1. Засідання ради, постійних, тимчасових та інших комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, яка стосується:

а) приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

б) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому  порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

в) державної таємниці.

 1. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому Регламентом порядку.
 2. Гласність роботи ради забезпечується:

а) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

б) трансляцією її засідань всіма можливими засобами телебачення та технічними засобами;

в) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

г) інтернет – ресурсом ради, на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів.

 1. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.
 2. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначеними для них місцях.

Стаття 5.

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості , службові особи в тому числі депутати Верховної ради, обласної та районної ради.
 2. Рада може запрошувати будь яку посадову особу, яка працює в раді, її виконавчих органах, підприємствах, установах, організаціях ,створених радою на засіданнях постійних комісій та сесій.
 3. Комісії ради можуть запрошувати посадових осіб місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання постійних комісій ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією чи стосуються предмета діяльності.
 4. Головуючий на засіданні ради доводить до відома депутатів інформацію про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
 5. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку після попередження їх головуючим, а у разі грубого порушення - негайно, за результатами голосування депутатів, порушників може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6.

 1. Державний прапор України встановлюється на Будинку ради на постійно.
 2. На час пленарних засідань ради Державний прапор, прапор міста встановлюються в залі, де проходить засідання.

Стаття 7.

Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 8.

Кожне перше і останнє пленарне засідання ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України у залі, де вони проводяться.

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 9.

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 10.

 1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 11.

1.Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 12.

 1. У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 10.00 до 11.50, з12.10 до 14.00, з 15.00 до 18.00, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.
 2. Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.
 3. Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні понад визначений у пункті 1. цієї статті час не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії.

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 13.

 Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 14.

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання інформує депутатів про їх обрання.

Стаття 15.

 1. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний міський голова може утворювати робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.
 2. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.
 3. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 16.

 1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою.
 2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
 3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.
 4. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, у випадках скликання позачергової сесії – не пізніше як за день до сесії, а у виняткових випадках – в день скликання позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради" (в редакції від 25.03.2021 року, рішення №7-42/VIII)
 6. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.
 7. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
 8. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

 1. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності - відповідно секретарем міської ради. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 2. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у разі його відсутності - секретар ради.
 3. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 17.

Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися: міським головою, секретарем ради, однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради, виконавчим комітетом ради.

Стаття 18.

1.Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

2.Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, надсилаються міському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, як правило за добу, а у виняткових випадках в той же день, в який скликається позачергова сесія. (в редакції від 25.03.2021 року, рішення №7-42/VIII)

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії, а у виняткових випадках в день, в який скликається сесія". (в редакції від 25.03.2021 року, рішення №7-42/VIII)

4.Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 19.

 1. Проект порядку денного формується секретарем ради.
 2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

3.Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

Стаття 20.

Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями

Стаття 21.

 1. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.
 2. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.
 3. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніше як за день до сесії ради.  В разі, коли позачергова сесія призначена  в день проведення, порядок денний оголошується депутатам по телефону під час запрошення їх на сесію. (в редакції від 25.03.2021 року, рішення №7-42/VIII)
 4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 22.

 1. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою більшістю голосів присутніх депутатів.
 2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

Стаття 23.

Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж затверджено в порядку денному, а також відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за процедурним рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.  При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 24.

Секретар ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

Стаття 25.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки питань, які будуть розглядатися на сесії.

Стаття 26.

1. Проекти рішень ради готуються на бланку згідно з Додатком 1 до Регламенту. Загальні вимоги документального оформлення проектів рішень (розміри шрифтів, полів, абзаців, інтервалів, відступів, порядок нумерації сторінок, оформлення додатків і т.п.) відповідають вимогам Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Ватутінської міської ради, якщо вона затверджена на підставі Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Підготовлені проекти рішень ради проходять юридичну експертизу у відділі  юридичного та правового забезпечення виконавчого комітету. (в редакції від 25.03.2021 року, рішення №7-42/VIII)

2. Підготовлені проекти рішень ради погоджується:

 • особою, що готує проект рішення;
 • заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків;
 • секретарем міської ради;
 • начальником відділу юридичного та правового забезпечення виконавчого комітету;
 • керуючим справами виконавчого комітету у разі підготовки проекту рішення про затвердження положення про структурний підрозділ міської ради чи її виконавчого комітету;
 • начальником фінансового управління в разі розгляду проектів рішень, які передбачають фінансування.

Лист погодження додається до проектів рішень ради (додаток 2 до Регламенту)"; (в редакції від 25.03.2021 року, рішення №7-42/VIII)

3. До проекту рішення додаються довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського бюджету, відчуженням комунального майна. Пояснювальні записки подаються до всіх проектів рішень ради. (в редакції від 03.06.2021 року рішення №9-2/VIII)

Стаття 27.

 1. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.
 2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради. Висновки і рекомендації оформлюються протоколом , який підписує голова та секретар профільної постійної комісії.

Стаття 28.

1.Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за робочих 10 днів до відкриття сесії розміщуються на сайті Ватутінської міської ради.

 1. Секретар ради не пізніше як за 5 днів до відкриття сесії доводить до відома депутатів проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії.

 Стаття 29.

Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 30.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 31.

Для забезпечення роботи пленарних засідань обирається лічильна комісія з числа депутатів.

Стаття 32.

 1. Лічильна комісія утворюється на першому пленарному засіданні на термін повноважень ради.
 2. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.
 3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки.
 4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період цього пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.
 5. За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або міський голова.

Стаття 33.

 1. Посадові особи органів місцевого самоврядування забезпечують проведення реєстрації депутатів, ведуть протокол пленарного засідання ради.

Стаття 34.

 1. В необхідних випадках за рішенням ради може створюватись редакційна комісія з числа депутатів.
 2. Редакційна комісія готує кінцевий текст рішення ради, інші визначені радою матеріали.

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 35.

 1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.
 2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 36.

 1. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають міський голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої

комісії.

 1. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 37.

 1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.
 2. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 38.

 1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.
 2. На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви проводиться реєстрація депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.
 3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.
 4. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

Стаття 39.

На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний.

Стаття 40.

 1. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.
 2. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 41.

 1. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.
 2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.
 3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обго ворення порушеного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 42.

 1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2.Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 43.

1.Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідного звернення до осіб, які ведуть протокол.

 1. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.
 2. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 44.

В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику відділу юридичного та правового забезпечення виконкому.

Стаття 45.

 1. Кожен депутат має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу).
 2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 46.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 47.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
 2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.
 3. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.
 4. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Стаття 48.

 1. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.
 2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова,промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції) – зазначає і її назву.

Стаття 49.

 Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 50.

 Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

 • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 • співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
 • виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;
 • виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;
 • виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);
 • виступи депутатів;
 • оголошення головуючим про припинення обговорення; 8
 • заключне слово співдоповідачів і доповідача;
 • уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 51.

 Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

Стаття 52.

 Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 53.

Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секретаріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Стаття 54.

У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

Стаття 55.

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії, голосуються депутатами в порядку їх надходження.

Стаття 56.

Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються в секретаріат і включаються в протокол.

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 57.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 58.

 1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

2.При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

Стаття 59.

1.Рішення ради приймається відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 60.

 1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.
 2. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.
 3. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.
 4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.
 5. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 61.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 62.

 1. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.
 2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 63.

Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 64.

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.
 2. Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли законом встановлено таємне голосування.

 Стаття 65.

Рішення ради може бути зупинено міським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 66.

 1. Проекти рішень ради розмножуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою за 5 календарних днів до відповідного пленарного засідання.
 2. Прийняті рішення ради розміщуються на сайті Ватутінської міської ради.
 3. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 67.

 1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.
 2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
 3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 68.

Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 69.

 1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них
 2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 70.

 Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 71.

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.
 2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.
 3. Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку здійснює представник відділу юридичного та правового забезпечення виконкому, який присутній на сесії.
 4. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

Стаття 72.

 1. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з порушеного питання у письмовій або усній формі .
 2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку їх надходження.

Стаття 73.

 1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.
 2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 74.

 1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 3. Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.
 4. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

Стаття 75.

В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

- щодо перерви у пленарному засіданні;

- про припинення обговорення питання порядку денного;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- про перенесення питання порядку денного;

- про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 76.

Пропозиції  щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 77.

Виступи щодо Регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 78.

При розгляді пропозицій щодо Регламенту надається можливість кожному депутату висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 79.

Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 80.

 1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.
 2. Рішення про проведення таємного голосування приймається

більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 81.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 82.

 1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.
 2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 83.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.
 2. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

Стаття 84.

Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 85.

Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від міського голови складений в алфавітному порядку список усіх депутатів;

- організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

- опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

- знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

Стаття 86.

 1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.
 2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

Стаття 87.

 1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.
 2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 88.

 1. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатуру, обрану (погоджену) на посаду.

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 89.

 1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на цьому засіданні.
 2. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.
 3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.
 4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.
 5. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні вимкнути мобільні телефони.

Стаття 90.

 1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради,- головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.
 2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 91.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 92.

 Матеріали сесії складаються з протоколу та відеозапису сесії.

Стаття 93.

 1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;

3) порядок денний і регламент часу роботи;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

 1. До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження;

6) порядок ведення сесії;

7) протоколи тимчасової комісії;

8) бюлетені таємного голосування.

Стаття 94.

Відеозапис сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається у секретаря ради протягом 1 року.

Стаття 95.

 1. Протоколи сесій ради підписуються головуючим .

2.Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 робочих днів після завершення сесії ради у вигляді простого протоколу (в редакції від 26.08.2021 року рішення №13-2/VIII)

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 96.

 1. Діяльність депутата під час сесії включає:

а)  участь у засіданнях ради;

б) участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

в)  виконання доручень ради та її виконавчих органів;

г)  робота з виборцями;

 1. Діяльність депутата, зазначена в пунктах б - г частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.  
 2. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.
 3. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада за попередніми висновками визначених радою комісій відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та в порядку встановленому цим Регламентом може звернутися до керівництва міської організації політичної партії, членом якої є депутат, з вимогою прийняття мір реагування.

96.1 Депутатські групи та фракції

 1. Депутати можуть об’єднуватися у депутатські групи та фракції.
 2. Депутатські групи/фракції не можуть формуватися для захисту приваних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.
 3. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності можуть добровільно об'єднуватися в депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входить не менш як троє депутатів.
 4. Депутати ради, на основі єдності політичних поглядів та/або партійного членства, можуть об'єднуватися в депутатські фракції за умови, якщо до їх складу входить не менше трьох депутатів ради.
 5. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. До складу групи чи фракції можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.

96.2 Утворення депутатських груп та фракцій

 1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.
 2. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції.

96.3. Реєстрація депутатських груп та фракцій

 1. З метою реєстрації депутатської групи чи фракції уповноважена особа від групи чи фракції подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи чи фракції, підписане депутатами цієї групи, в якому міститься назва групи чи фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів – членів групи чи фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію.
 2. Головуючий на засіданні ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад.
 3. З моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.
 4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп.
 5. Про зміни у складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.
 6. У разі якщо склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що головуючий на засіданні ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.
 7. Голова депутатської групи/ фракції обирається депутатами, що входять до складу депутатської групи/ фракції на зборах групи/фракції більшістю від загального складу групи/фракції.

96.4. Права депутатських груп та фракцій

 1. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради. Перегляд складу комісій, у зв'язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.
 2. Депутатські групи/фракції мають право виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.
 3. Жодна депутатська група/фракція не має права виступати від імені територіальної громади та ради.
 4. Депутатські групи/фракції проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи/фракції може бути проведене закрите засідання.
 5. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи/фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим Регламентом функцій.
 6. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи/фракції.

Стаття 97.

 1. Права, порядок діяльності депутатів в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Положенням про постійні комісії ради і цим Регламентом.
 2. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожен депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 1. Депутат в порядку, визначеному Регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження  щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проєкти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

7) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування;

10) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;

12) входити до складу фракцій/груп у раді;

13) депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

 1. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.
 2. Депутат забезпечується інформацією про заходи, які проводяться у межах територіальної громади за ініціативою чи сприяння органів та посадових осіб ради.

Глава 2. Посадові особи ради

Стаття 98.

 1. Міський голова є головною посадовою особою Ватутінської міської ради , здійснює свої повноваження на постійній основі.
 2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і, закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до законодавства України особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 3. Повноваження міського голови визначені законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами і цим Регламентом.
 4. Міський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішення ради та її виконавчого комітету протягом п’яти днів з дня прийняття рішення і внести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.
 5. Щорічно міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою та територіальною громадою про роботу виконавчих органів ради.
 6. На міського голову поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Стаття 99.

 1. Секретар ради обирається таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за пропозицією міського голови або депутатів міської ради з числа депутатів ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради визначені законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», і цим Регламентом.
 2. На секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».
 3. Секретар ради:

1) в разі відсутності міського голови та у випадках, передбачених чинним законодавством та Регламентом:

а) скликає сесії ради;

б) веде засідання ради;

в) підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатів і доводить до відома населення не пізніше як за 10 днів до сесії, вказавши час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;     

6) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

 1. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови.

Глава 3. Постійні комісії ради

Стаття 100.

 1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.
 2. Кількісний склад комісії визначається радою, але не менше 5 членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках визначених радою.

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійомісії ради та Регламентом.

Стаття 101.

 1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень .
 2. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та обирає їх персональний склад.
 3. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутата, пропозиціями депутатських груп/фракцій .
 4. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього Регламенту.
 5. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів, інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 6. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.
 7. Роботу постійних комісій ради координує секретар ради.

Стаття 102.

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

 1. Попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 2. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 3. Вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також установ, підприємств, утворених радою, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.
 4. Мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень (комунальної власності) необхідні матеріали і документи.

Стаття 103.

 1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, який визначений головним у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Регламенті для засідання постійних комісій .
 4. Голосування по кожному питанню проводиться спільно всіма депутатами.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу депутатів, що брали участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.
 6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій в порядку, встановленому цим положенням.
 7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні або особами, що їх замінюють.

Стаття 104.

 1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
 5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

Глава 4. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 105.

 1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.
 2. За ініціативою міського голови, секретаря ради та депутатів утворюється тимчасова контрольна комісія.
 3. Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 106.

 1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.
 2. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів.
 3. Участь депутата, в роботі тимчасової контрольної комісії, не звільняє його від роботи в постійнійї комісії ради, членом якої він є.

Стаття 107.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 5. Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 108.

Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Стаття 109.

Порядок формування виконавчого комітету ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 110.

Перед внесенням міським головою на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

Стаття 111.

Постійні комісії після попереднього обговорення кандидатур готують щодо них мотивовані висновки і подають їх міському голові.

Стаття 112.

Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування .

 Стаття 113.

Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.

Стаття 114.

У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Стаття 115.

Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

Стаття 116.

 При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників міського голови, керуючого справами виконкому ради, начальника фінансового управління.

Стаття 117.

Голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з цього питання.

Стаття 118.

У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 119.

Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 120.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 121.

 За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій посадові особи Ватутінської міської ради та виконкому надають інформацію про хід виконання рішень та періодично інформують раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 122.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

Стаття 123.

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання.

Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 124.

1.Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеним в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

 1. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.
 2. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 125.

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються у загальному відділі виконкому.

 Стаття 126.

 Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 127.

 1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.
 2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.
 3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим.

Стаття 128

 1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати письмову відповідь на запит у строки відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 129.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені законом, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 130.

Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконкому ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

Стаття 131.

На основі прогнозованого розвитку соціально-економічного стану територіальної громади на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів фінансове управління ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 132.

Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради. До проекту бюджету, що подаєються на розгляд міської ради готується пояснювальна записка .

Стаття 133.

З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає начальник фінансового управління або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету дається не менше 14 днів.

Стаття 134.

Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну планову бюджетну та з питань інвестицій комісію.

Стаття 135.

Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 136.

 1. Постійна планово бюджетна та з питань інвестицій комісія попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради.
 2. Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим управлінням розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.
 3. Фінансове управління ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Стаття 137.

На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної планово бюджетної та з питань інвестицій комісії або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

Стаття 138.

Після обговорення проекту бюджету, в якому беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

Стаття 139

Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну планово бюджетну та з питань інвестицій комісію, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.

Стаття 140

 1. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансове управління щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.
 2. Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Стаття 141.

Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 142.

Попередньо письмовий звіт може розглядатися  постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну планово бюджетну та з питань інвестицій комісію .

Стаття 143.

Постійна планово бюджетна та з питань інвестицій комісія розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження звіту.

Стаття 144

Після доповіді начальника фінансового управління ради та після інформації голови постійної планово бюджетної та з питань інвестицій комісії про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 145.

У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на офіційному веб-сайт  Ватутінської міської ради публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету. Звіт, що відповідає за формою затвердженому бюджету, подає до газети фінансове управління ради. Звіт про використання резервного фонду публікується окремо.

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль

за їх виконанням

Стаття 146.

Формування програми соціально - економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

Стаття 147.

Проекти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Стаття 148.

Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну планову бюджетну та з питань інвестицій комісію.

Стаття 149.

Постійна планово бюджетна та з питань інвестицій комісія після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 150.

Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями

Стаття 151.

 1. Проекти програм на розгляд ради подаються структурними підрозділами Ватутінської міської ради та її виконавчого комітету, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.
 2. Після обговорення програм, в якому можуть брати участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 152.

В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання.

Стаття  153.

Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі попередньо прийнятого рішення виконавчого комітету, розгляду постійної планово бюджетної та з питань інвестицій комісії з наступним затвердженням радою.

До проектів Програм, що подаються на розгляд міської ради готується пояснювальна записка у формі характеристики:

Пояснювальна записка до Програми

 1. Назва: повна назва проекту програми.
 2. Підстава для розроблення: підстава розроблення проекту програми та рішення міської ради (зокрема, на виконання актів законодавства, висновків чи рекомендацій постійних комісій, тимчасових контрольних комісій міської ради, з власної ініціативи).
 3. Ініціатор-головний замовник: ініціатор розробки проекту програми.
 4. Головний розпорядник коштів: назва відповідного розпорядника бюджетних коштів, через якого здійснюватиметься фінансування заходів, спрямованих на виконання програми після його прийняття міською радою.
 5. Відповідальний виконавець: назва безпосереднього виконавця заходів, спрямованих на реалізацію програми після його прийняття міською радою.
 6. Мета, зміст та завдання проекту програми: Стисло зазначається чим обумовлено розроблення проекту (необхідність врегулювання проблемного питання у тій чи іншій сфері суспільних відносин, подолання негативних наслідків, вирішення певного питання чи проблеми в громаді). Розкривається концептуальна ідея, покладена в основу проекту рішення міської ради; кінцева мета, якої планується досягти. Відображаються предмет основного регулювання, структура, склад і найважливіші положення проекту.
 7. Початок: ______ рік, закінчення________рік.
 8. Фінансування: Зазначаються загальні обсяги фінансування та розбивка по роках.
 9. Очікувані результати виконання: Визначається практичне значення і цільова спрямованість проекту. Додається оцінка впливу реалізації рішення (програми) на соціально-економічну ситуацію в громаді, галузі чи на підприємстві.
 10. Контроль за виконанням: Зазначається назва постійної комісії міської ради або іншого органу чи посадової особи, на які покладається контроль згідно проекту рішення міської ради, а також терміни звітування.

До проекту рішення міської ради, яким пропонується внести зміни до рішень міської ради, може  додаватися порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного рішення та нову його редакцію з урахуванням запропонованих змін.

Порівняльна таблиця разом з відповідним проектом рішення міської ради надається депутатам міської ради.

Кількість сторінок додатків, додаткових та інших матеріалів, пояснювальної записки до проекту рішення не обмежується.

Стаття 154.

Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 155.

Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

Стаття 156.

Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню на сайті Ватутінської міської ради як звіт перед територіальною громадою.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень  міського голови

Стаття 157.

Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень міського голови: його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови; за порушення ним Конституції або законів України, прав і свобод громадян;  незабезпечення здійснення наданих йому повноважень ; наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності міського голови незаконними та інші підстави відповідно до вимог законодавства.

Стаття 158.

Питання про дострокове припинення повноважень міського голови можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

Стаття 159.

В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

Стаття 160.

Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

Стаття 161.

Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями ради  з обов’язковим обґрунтуванням.

Стаття 162

Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Глава 4. Дострокове припинення повноважень секретаря ради

Стаття 163

 1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.
 2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться:

а) міським головою;

б) не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

 1. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.
 2. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.
 3. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.
 4. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.
 5. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Глава 5. Дострокове припинення повноважень

 голови постійної комісії

Стаття 164

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.
 2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

а) міським головою;

б) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії):

в) не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

 1. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
 2. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.
 3. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
 4. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Глава 6. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 165.

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті та з інших підстав згідно законодавства.

Стаття 166.

Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації.

Розділ IX. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 167.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 168.

Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 169.

Постійна комісія ради з питань Регламенту, депутатської діяльності і етики та розвитку місцевого самоврядування готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 170.

Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечує секретар ради  та працівники виконкому.

Розділ X. Особливості організації та проведення сесій та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

Стаття 171.

 1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання ради та засідання постійних комісій ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
 2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.
 3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради чи постійної комісії. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті Ватутінської міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання
 4. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконком.

Секретар міської ради                                                              Алла ЧОРНОБАЙ

Додаток 1 - бланк

Додаток 2 - Лист узгодження

ЧОРНОБАЙ Алла Анатоліївна

Народилась 28 березня 1965 року в  м. Ватутіне Черкаської області. Громадянка України, освіта вища, одружена, має двох синів. Проживає в місті Ватутіне.

Депутат Ватутінської територіальної громади від Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ».

В 1982 році успішно закінчила Ватутінську середню школу  № 1.

У 1987 р. закінчила Дніпропетровський інженерно - будівельний інститут (нині Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) за спеціальністю «інженер-технолог-будівельник», а в 2000 р. - Донецький державний університет (нині Донецький національний університет імені Василя Стуса), де отримала спеціальність «соціальний педагог».

Трудову діяльність розпочала у 1988 році майстром підсобного господарства Ватутінського Шахтобудівельного управління № 1. В період 1989 - 1998рр. працювала  інженером виробничо - технічного відділу даного управління.

У 1999 році почала працювати у  Ватутінському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З 2002 року призначена директором даного Центру .

За час роботи була нагороджена :подякою Міністерства соціальної політики України; Почесними грамотами Державного центру соціальних служб для молоді, Черкаської ОДА,Черкаської обласної ради, Черкаської обласної організації профспілки працівників державних установ, Ватутінської міської ради  та грамотами Черкаського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .

До Дня Незалежності України Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

(Указ Президента України від 21 серпня 2020 року № 335).

18 листопада 2020 року була обрана секретарем Ватутінської міської ради. До виконання своїх повноважень приступила з 23.11.2020 року.

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

щосереди

14.00-17.00

Ухвалено рішенням Ватутінської  міської ради  від 24.06.2021  № 10-3/VІII

П Л А Н   Р О Б О Т И

міської ради на 2 півріччя 2021 року

І. Розглянути на сесіях міської ради.

Назва питання

Орієнтовна дата

Відповідальний  за підготовку питання

1

 

 

Депутатські запити.

ЛИПЕНЬ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52 /VІІІ "Про міський бюджет на 2021 рік" (в разі потреби).

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Звіт про виконання бюджету Ватутінської міської територіальної громади за І квартал 2021 року.

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Про нову редакцію Положення про відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Ватутінської міської ради.

Відділ внутрішньої політики виконавчого комітету Ватутінської міської ради.

Погодження Інвестиційної програми на 2021-2022 роки.

Комунальне підприємство теплових мереж

Програма фінансової підтримки Ватутінського КПТМ.

Комунальне підприємство теплових мереж

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади майна

(в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади нерухомого майна

(в разі потреби).

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади інше окреме індивідуально визначене майно (в разі потреби).

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про питання регулювання земельних відносин.

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин

Різне.

 

2

Депутатські запити.

СЕРПЕНЬ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52 /VІІІ "Про міський бюджет на 2021 рік" (в разі потреби).

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади майна

(в разі потреби).

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади нерухомого майна (в разі потреби).

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади інше окреме індивідуально визначене майно (в разі потреби).

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про питання регулювання земельних відносин

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин

Різне.

 

3

Депутатські запити.

ВЕРЕСЕНЬ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52 /VІІІ "Про міський бюджет на 2021 рік" (в разі потреби).

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Прогноз бюджету Ватутінської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Про Правила утримання та догляду за домашніми тваринами на території

Ватутінської міської територіальної громади.

Відділ соціально - економічного розвитку

Про правила благоустрою Ватутінської міської територіальної громади

Відділ соціально - економічного розвитку

Про затвердження плану стратегічного розвитку комунальної установи "Ватутінський центр професійного розвитку педагогічних працівників Ватутінської міської ради Черкаської області" на період до 2025 року.

Комунальної установа "Ватутінський центр професійного розвитку педагогічних працівників Ватутінської міської ради Черкаської області"

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади майна

(в разі потреби).

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади нерухомого майна (в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади інше окреме індивідуально визначене майно (в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про питання регулювання земельних відносин.

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин

Різне

 

4

Депутатські запити.

ЖОВТЕНЬ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52 /VІІІ "Про міський бюджет на 2021 рік" (в разі потреби).

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Звіт про виконання бюджету Ватутінської міської територіальної

громади за 9 місяців 2021 року.

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади майна.

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади нерухомого майна (в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади інше окреме індивідуально визначене майно (в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про питання регулювання земельних відносин.

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин

Різне.

 

5

Депутатські запити.

ЛИСТОПАД

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52 /VІІІ "Про міський бюджет на 2021 рік" (в разі потреби).

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Про план діяльності Ватутінської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.

Відділ соціально - економічного розвитку

Про план-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Ватутінської міської ради на 2022 рік.

Відділ соціально - економічного розвитку

Стратегія розвитку Ватутінської міської територіальної громади на період 2021 – 2027 роки.

Відділ соціально - економічного розвитку

Про  програму соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та попередження дитячої бездоглядності на 2022 – 2024 роки".

Служба у справах дітей

Про надання пільг сім’ям Свердліченка П.Г. та Іванченка М.М..

Управління праці та соціального захисту населення

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади майна.

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади нерухомого майна.

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади інше окреме індивідуально визначене майно.

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про питання регулювання земельних відносин.

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин

Різне.

 

6

Депутатські запити

ГРУДЕНЬ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-52 /VІІІ "Про міський бюджет на 2021 рік" (в разі потреби).

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Про бюджет Ватутінської міської територіальної громади на 2022рік.

Фінансове управління Ватутінської міської ради

Про Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Ватутінської міської територіальної громади на 2022 рік

Відділ соціально - економічного розвитку

Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року.

Секретар міської ради

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади майна

(в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади нерухомого майна (в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про прийняття до комунальної власності Ватутінської міської територіальної громади інше окреме індивідуально визначене майно (в разі потреби)

Відділ управлінням комунальною власністю м.Ватутіного

Про питання регулювання земельних відносин.

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин

Різне.

 

     ІІ. Підготовка і проведення засідань постійних комісій міської ради згідно планів їх роботи.

Комісія з  питань Регламенту, депутатської діяльності і етики та розвитку місцевого самоврядування -

-  Про хід реалізації рішень міської  ради та виконання депутатських запитів

- Про виконання раніше прийнятих рішень

 

Комісія планово-бюджетна та з питань інвестицій -

 

-       Про виконання міського бюджету за 6 та 9 місяців 2021 року.

-       Прогноз бюджету Ватутінської міської територіальної громади на 2022 рік.

Комісія з питань роботи підприємств промисловості, сільського господарства, комунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та раціонального земле та природокористування -

-       Про питання регулювання земельних

відносин

-       Про стан виконання раніше прийнятих рішень

 

Комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення та у справах молоді і спорту-

Звіт про виконання комплексної Програми "Турбота" на 2021-2027 роки" за І півріччя 2021 року

Комісія з питань правопорядку, боротьби з організованою злочинністю, торгівельного, побутового обслуговування та  захисту прав споживачів -

-       Про стан дотримання в місті захисту прав споживачів

-       Про стан виконання раніше прийнятих рішень

 

ІІІ. Організаційні заходи.

 1. Зустрічі з депутатами обласної ради, народними депутатами України, з представниками політичних партій, громадських організація та релігійних конфесій.
 1. Участь у заходах, присвячених:

 

Свято Івана Купала

6 липня

Свято села Стецівка

7 серпня

День Державного Прапора України 

23 серпня

День незалежності України

24 серпня

День Ватутінської міської територіальної громади

29 серпня

День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і цілісність України

29 серпня

День шахтаря

29 серпня

Свято першого дзвінка

1 вересня

День підприємця

5 вересня

День фізичної культури і спорту

11 вересня

Свято села Скаливатка

19 вересня

День усиновлення

30 вересня

Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня

Міжнародний День громадян похилого віку та День ветерана

1 жовтня

Міжнародний день музики

1 жовтня

День працівників освіти

3 жовтня

День Захисника України 

14 жовтня

День села Юрківка

14 жовтня

День вигнання нацистів з України

28 жовтня

День працівників соціальної сфери

1 листопада

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

9 листопада

День Гідності та Свободи

21 листопада

День працівника сільського господарства України

21 листопада

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 

 

Положення про постійні комісії Ватутінської міської ради VІІІ скликання

І. Комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності і етики та розвитку місцевого самоврядування

(в складі 5 осіб)

голова комісії:        ЧЕРНЕНКО Василь Олександрович

члени комісії:  

                           ЗАБУДСЬКА Вікторія Ростиславівна

                           НЕСТЕРЕНКО Валерій Іванович

                           УЛЬЯНОВ Ілля Олександрович

ІІ. Комісія планово-бюджетна та з питань інвестицій

(в складі 5 осіб)

голова комісії:         КОЛЯДА Станіслав Євгенійович

члени комісії     ГОРБЕНКО Костянтин Вікторович

                           ДОВГАНЬ Марта Василівна

                           КЛИМЧУК Олександр Іванович

                           ХРАМЦОВА Людмила Олексіївна

ІІІ. Комісія з питань роботи підприємств промисловості, сільського господарства, комунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та раціонального земле та природокористування

(в складі 5 осіб)

голова комісії:         МАМАЛАТ Олександр Федорович

члени комісії:   КОХАН Олександр Григорович

                           ЛУПАЇН Ярослав Адамович

                           ЦЕГЕЛЬНА Валентина Григорівна

                           ШИРШОВ Олександр Геннадійович

ІV. Комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення та у справах молоді і спорту

(в складі 5 осіб)

голова комісії:       ЗАЖИРЄЛОВА Алла Іванівна  

члени комісії:   БУРБЕЛО Сергій Михайлович

                           КРАВЧЕНКО Маргарита Василівна

                           ТАБАЧИШИН Алла Олександрівна

                           ЧОРНОВІЛ Олена Іванівна

V. Комісія з питань правопорядку, боротьби з організованою злочинністю, торгівельного, побутового обслуговування та захисту прав споживачів

(в складі 5 осіб)

голова комісії:         СТУПНИК Олег Васильович

члени комісії:   БЕБІК Тетяна Іванівна

                           КУЧЕРЕНКО Євгеній Юрійович

                           ПАВЛЕНКО Микола Сергійович

                           ПУЗЬ Павло Павлович

                           

 

 

 

БЕБІК               Тетяна Іванівна

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  «БАТЬКІВЩИНА»

 

Місце і часи прийому

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

4-й четвер місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380937305014

 

 

БУРБЕЛО          Сергій Михайлович

Біографія

 

Ватутінська міська організація політичної партії «Громадянська позиція»

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

2-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.   +380975923998

 

 

ДОВГАНЬ          Марта Василівна

Біографія

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

3-я п’ятниця місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.   +380634307193

 

 

ГОРБЕНКО Костянтин Вікторович

Біографія

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

3-я п’ятниця місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.    +380963245727

 

ЗАЖИРЄЛОВА     Алла Іванівна

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

2-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.   +380972306975

ЗУБЕНКО              Олександр Миколайович

Біографія

 

 

ЧЕРКАСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-а середа місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.  +380980939427

 

 

ЗАБУДСЬКА        Вікторія    Ростиславівна 

Біографія

 

 

Черкаська регіональна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 

Ватутінська міська рада сесійний зал

 

КЛИМЧУК Олександр Іванович

Біографія

 

Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» 

 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

3-я п’ятниця місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380972306975

 

 

КОЛЯДА      Станіслав Євгенійович

Біографія

Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

3-я п’ятниця місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380963368584

 

КОХАН      Олександр Григорович

Біографія

 

Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» 

 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380979818102

 

КРАВЧЕНКО Маргарита Василівна

Біографія

 

Ватутінська міська організація Партії ветеранів Афганістану

 

офіс Ватутінської міської організація Партії  ветеранів Афганістану

вул.Ювілейна, 6

3-я субота місяця

з 10.00 до 12.00

Довідки за тел.

+380970009712

 

КУЧЕРЕНКО     Євгеній Юрійович

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

4-й четвер місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380678809283

 

ЛУПАЇН         Ярослав Адамович

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380973541787

 

 

МАМАЛАТ Олександр Федорович

Біографія

Ватутінська міська організація політичної партії «Громадянська позиція»

 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380680148808

 

 

 

 

Ватутінська міська організація Партії ветеранів Афганістану

 

офіс Ватутінської міської організація Партії  ветеранів Афганістану

вул.Ювілейна, 6

1-а субота місяця

з 10.00 до 12.00

Довідки за тел.

+380680402890

 

 

ПАВЛЕНКО      Микола Сергійович

Біографія

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

4-й четвер місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380989915886

 

 

 ПУЗЬ              Павло Павлович

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

 

 

 

СТУПНИК            Олег Васильович

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

4-й четвер місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380989898090

 

 

ТАБАЧИШИН      Алла Олександрівна

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

2-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380633156433

УЛЬЯНОВ            Ілля Олександрович

Біографія

 

Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-а середа місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380687601795

 

ХРАМЦОВА Людмила Олексіївна

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  «БАТЬКІВЩИНА»

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

3-я середа місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380963358283

 

ЦЕГЕЛЬНА Валентина Григорівна

Біографія

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  «БАТЬКІВЩИНА»

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380685566490

 

 

ЧЕРНЕНКО       Василь Олександрович

Біографія

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-а середа місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380969552641

 

ЧОРНОБАЙ         Алла Анатоліївна

Біографія

 

Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» 

 

Ватутінська міська рада сесійний зал

просп..Дружби, 8

щосереди

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380973984098

ЧОРНОВІЛ             Олена Іванівна

Біографія

 

 

Черкаська регіональна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

Ватутінська міська рада сесійна зала просп.Дружби, 8

2-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.  +380632239680                           +380985819689

ШИРШОВ Олександр Геннадійович

Біографія

 Черкаська регіональна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

 

Ватутінська міська рада

сесійний зал

просп..Дружби, 8

1-й вівторок місяця

з 14.00 до 17.00

Довідки за тел.

+380931600771

ЗАБОРОВЕЦЬ Олександр Анатолійович

Народився 27 червня 1963 року в селі Паволоч Попільнянського району Житомирської області в сім’ї колгоспників. Громадянин України, освіта вища, одружений, має двох синів. Проживає в місті Ватутіне.

В 1980 році закінчив Паволоцьку середню школу із золотою медаллю. В Цьому ж році вступив до Уманської сільськогосподарської академії, яку закінчив в 1986 році за спеціальністю інженер – викладач.

З 1986 по 1991 рік працював на посаді головного інженера в колгоспі с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області.

З 1991 по 1993 рік продовжив свою трудову діяльність майстром основного виробництва на Юрківській брикетній фабриці.

З 1993 по 2007 рік працював начальником Ватутінської міської інспекції Державного технічного нагляду.

З 2007 по 2015 рік – перший заступник міського голови виконавчого комітету Ватутінської міської ради Черкаської області.

25 жовтня 2020 року обраний Ватутінським міським головою Звенигородського району Черкаської області.

Приступив до виконання своїх повноважень 18 листопада 2020 року.

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Дні прийому

Місце прийому

Години прийому

1-й, 3-й понеділок щомісячно

Міська рада

11.00-13.00

14.00-17.00

Виїзний прийом:

 

 

2-й понеділок щомісячно

с.Скаливатка

с.Чичиркозівка

м.Ватутіне (вул. Аварійна)

11.00-12.00

14.00-15.00

15.20-16.20

4-й понеділок щомісячно

с.Стецівка

с.Юрківка

14.00-15.00

15.20-16.20


 

Дочірні категорії

Структурні підрозділи