gerbuk.JPG

"ПРИЙНЯТО"

на сесії Ватутінської міської ради   04.07.2002 року Протокол № 3/1

С Т А Т У Т

Територіальної громади міста Ватутіне

І. Територіальна громада м. Ватутіне.

 1. 1 Територіальна громада м. Ватутіне є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через утворені нею органи місцевого самоврядування.
 2. 2 Територіальна громада м. Ватутіне складається з громадян України, які постійно проживають в межах міста.
 3. 3 Територіальна громада м. Ватутіне відповідно до ст.143 Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" безпосередньо, або через утворені нею органи місцевого самоврядування управляє майном, що є в комунальній власності, затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджет і контролює його виконання; встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворює, реорганізовує та ліквідує комунальні підприємства, установи, організації, а також здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до компетенції територіальної громади та її органів.

 ІІ. Територіальна основа місцевого самоврядування.

 1. 1 Місто Ватутіне є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Черкаської області.
 2. 2 Територія міста Ватутіне як адміністративно-територіальної одиниці визначається відповідними актами Верховної Ради України.

 ІІІ. Система органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Ватутіне.

 1. 1 Представницьким органом місцевого самоврядування міста Ватутіне є міська рада.
 2. 2 Виконавчим органом Ватутінської міської ради є її виконавчий комітет, склад якого визначається рішенням міської ради.
 3. 3 Ватутінська міська рада, її виконавчий комітет здійснюють повноваження передбачені статтями 21-41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 4. 4 Головною посадовою особою територіальної громади м. Ватутіне є міський голова, який здійснює свої повноваження відповідно до ст..42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 5. 5 Діяльність міської ради та її виконавчого комітету визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом роботи ради, який затверджується рішенням сесії міської ради.
 6. 6 Ватутінська міська рада та її виконавчий комітет знаходяться за адресою м. Ватутіне, вул. Дружби, 8.

 ІV. Органи самоорганізації населення.

 1. 1 Відповідно до ст. 140 Конституції України та ст. 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про органи самоорганізації населення" на території громади м. Ватутіне можуть утворюватись та діяти органи самоорганізації населення (будинкові, вуличкові, квартальні та інші).
 2. 2 Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів м. Ватутіне, які утворили цей орган.
 3. 3 Органам самоорганізації населення відповідно до ст. 15 Закону України "Про органи самоорганізації населення" можуть делегуватися повноваження виконавчих органів міської ради та передаватись матеріально-технічні і фінансові ресурси.
 4. 4 Виконавчий комітет здійснює облік органів самоорганізації населення та сприяє їх діяльності.
 5. 5 Органи самоорганізації населення мають право поповнювати свої фінансові ресурси за рахунок добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб.
 6. 6 Направляючою і координуючою ланкою, що об’єднує інші органи самоорганізації населення є рада громадської самоорганізації населення міста.
 7. 7 Персональний склад членів органу самоорганізації населення обирається на загальних зборах жителів за місцем проживання відповідно до ст. 10 Закону України "Про органи самоорганізації населення" на строк повноважень міської ради.

Повноваження органів самоорганізації населення міста.

         Органи самоорганізації населення наділяються правом:

 • вносити пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради;
 • вносити пропозиції до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста;
 • вносити пропозиції при формуванні бюджету міста;
 • здійснювати контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку;
 • здійснювати контроль за технічним станом, використанням і утриманням об’єктів соціальної сфери, будинків і споруд усіх форм власності;
 • вносити пропозиції щодо розміщення та встановлення режиму роботи підприємств та організацій, що здійснюють побутове та торгове обслуговування населення;
 • брати участь в роботі комісій з питань приймання в експлуатацію новозбудованих і капітально відремонтованих об’єктів культурно-побутового та соціального призначення, а також житла;
 • надавати допомогу виконкому в організації обліку дітей дошкільного і шкільного віку, контролю за виконанням вимог щодо навчання дітей віком до 15 років; у вирішенні у встановленому розпорядку питань опіки і піклування щодо неповнолітніх, які залишились без піклування батьків, захисту їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги; здійснювати громадський контроль за захистом інтересів дітей у неблагополучних сім’ях;
 • сприяти закладам охорони здоров’я у здійсненні профілактичних, гігієнічних, санітарно-епідемічних заходів та організації надання медичної допомоги населенню;
 • надавати допомогу закладам культури, фізкультури і спорту у здійсненні культурно-освітньої та виховної роботи серед населення;
 • вносити пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, учасникам бойових дій, малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім’ям, одиноким громадянам похилого віку, сім’ям, які зазнали стихійного лиха, втратили годувальника, дітям, які залишились без піклування батьків, а також особам, які потребують соціальної допомоги;
 • здійснювати інші повноваження, делеговані міською радою.

 V. Форми здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою.

 1. 1 Територіальна громада та її окремі члени беруть безпосередню участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Ватутіне у таких формах:
 • місцевих виборах,
 • місцевих референдумах,
 • загальних зборах громадян за місцем їх проживання,
 • місцевих ініціатив,
 • громадських слухань,
 • інших незаборонених законодавством формах.
 1. 2 Вибори депутатів міської ради, місцеві референдуми проводяться в порядку, визначеному діючим законодавством України.

 VI. Загальні збори громадян за місцем їх проживання.

 1. 1 Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення і їх рішення враховуються органами місцевого самоврядування в своїй роботі;
 2. 2 Загальні збори територіальної громади м. Ватутіне скликаються з метою:
 • обговорення питань загальноміського значення;
 • обговорення питань, віднесених до відання міських органів місцевого самоврядування, які мають значення для територіальної громади, та подання пропозицій з цих питань;
 • заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • прийняття рішень про участь жителів міста в роботах по благоустрою, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
 • створення органів самоорганізації населення;
 • обговорення питань формування і виконання бюджету міста.
 1. 3 Загальні збори громадян міста скликаються за рішенням ради територіальної громади.
 2. 4 Рада територіальної громади міста формується з представників органів самоорганізації населення, депутатів міської ради, представників міських осередки політичних партій, громадських організацій за їх поданням. Склад ради територіальної громади міста затверджується на сесії міської ради. очолює раду територіальної громади міста голова, який обирається простою більшістю голосів з їх членів.
 3. 5 У роботі загальних зборів територіальної громади можуть брати участь жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на території міста, народні депутати України, депутати обласної ради, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування.
 4. 6 Пропозиції про скликання загальних зборів приймаються радою територіальної громади від міського голови, депутатів міської ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян.
 5. 7 На загальних зборах громадян головує особа, визначена радою територіальної громади. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар зборів. Порядок денний загальних зборів затверджується зборами за пропозицією головуючого. Міська рада та її виконавчий комітет сприяють в підготовці і проведенні загальних зборів.
 6. 8 Загальні збори територіальної громади приймають рішення з розглянутих питань. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх громадян та підписуються головою і секретарем зборів.
 7. 9 Рішення загальних зборів громадян за місцем їх проживання в обов’язковому порядку розглядаються міським головою, міською радою, виконавчими органами та органами самоорганізації населення за підвідомчістю.

 VII. Місцеві ініціативи.

 1. 1 Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у міській раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 2. 2 Місцевою ініціативою є викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання та прийняття органами або посадовими особами органів місцевого самоврядування рішення, вжиття певних заходів, прийняття громадсько значимої програми.
 3. 3 Місцева ініціатива може вноситись рішенням загальних зборів громадян за місцем проживання або органами самоорганізації населення, осередками політичних партій, громадських організацій, що діють на території міста при наявності підписних листів про підтримання ініціативи не менш як 50-ма громадянами, що мають право голосу на виборах депутатів міської ради.
 4. 4 Місцеві ініціативи, внесені до Ватутінської міської ради, в обов’язковому порядку розглядаються на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

 VIII. Символіка територіальної громади.

 1. 1 Територіальна громада міста може мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає його історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.
 2. 2 Зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади міста визначається міською радою згідно із законом.

 IX. Громадські слухання.

 1. 1 Територіальна громада м. Ватутіне має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. 2 Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік і є відкритими.
 3. 3 Формування порядку денного громадських слухань, опрацьовування пропозицій щодо їх організації, визначення кола запрошених посадових осіб і фахівців, часу і місця проведення слухань, здійснення контролю за дотриманням умов порядку слухань, здійснення контролю за дотриманням умов порядку слухань, доведення до відома територіальної громади всебічної інформації стосовно громадських слухань здійснює рада територіальної громади міста.
 4. 4 Призначає громадські слухання за поданням ради територіальної громади її голова. В рішенні щодо призначення громадських слухань визначається склад посадових осіб, які братимуть у них участь, місце проведення.
 5. 5 Під час слухань члени територіальної громади мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб, які беруть участь у слуханнях, ставити запитання та вносити пропозиції з питань місцевого значення чи діяльності органів та посадових осіб, висловлювати рекомендації.
 6. 6 Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

 X. Матеріально-фінансова основа територіальної громади міста.

 1. 1 Відповідно до ст. 16 п. 3 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухому і нерухоме майно, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста, доходи місцевого бюджету та інші кошти.

 XI. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб перед територіальною громадою.

 1. 1 Відповідно до ст. 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада, її виконавчий комітет, міський голова, органи самоорганізації населення є підзвітним і відповідальним перед територіальною громадою.
 2. 2 Члени територіальної громади м. Ватутіне мають право заслухати звіт про роботу будь-якої посадової особи місцевого самоврядування, з питань, що належить до її компетенції.

  XII. Заключні положення.

 1. 1 Статут територіальної громади м. Ватутіне приймається на сесії міської ради не менше як двома третинами голосів.
 2. 2 Статут підлягає реєстрації у Ватутінському міському управлінні юстиції.